Provozní doba prodejny:
Po-Pá 8:30 - 16:30 hod.

Prodejna:
Radniční náměstí 30,
739 34 Šenov


Kontaktní osoby:
Aleš Náhlý 
Tel.: (+420) 724 240 827
Renáta Náhlá
Tel.: (+420) 792 337 971
Matěj Náhlý
Tel.: (+420) 723 320 718
Objednávky
Tel.: (+420) 606 591 877


Fakturační adresa:
VIA VENANDI s.r.o.
Okružní 153, 739 34 Šenov
Tel.: 724 240 827


IČO: 06984622
DIČ: CZ06984622


E-mail: info@e-myslivost.cz
www.e-myslivost.cz

Tento web používá cookies,
více informací zde.

Biocidní insekticid - ATAK - aerosol na létající a lezoucí hmyz

Biocidní insekticid - ATAK - aerosol na létající a lezoucí hmyz
Název: Biocidní insekticid - ATAK - aerosol na létající a lezoucí hmyz
Kód produktu:EM1022
PartNO:EM1022
Záruka:2 roky
Cena bez DPH:157,02 Kč
Cena s DPH: 190,00 Kč
Dostupnost:Skladem (4 ks)
Počet kusů:
Naše cena:

190,00 Kč (Cena s DPH)

Orientační cena v €:7,46 €

Základní informace

Základní informace

Aerosol pro hubení much, komárů, vos, švábů, rybenek, mravenců, blech a dalšího hmyzu a pro hubení roztočů.

Doplňující informace

Doplňující informace

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Údaje o nebezpečnosti: 

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P310+P331 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P403 Skladujte na dobře větraném místě.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.


Aerosol pro okamžité hubení hmyzu a roztočů.


Proti jakým škůdcům je určen?
  • proti létajícímu hmyzu (komáři, mouchy, vosy, moli, aj. )
  • proti lezoucímu hmyzu (mravenci, pavouci, rybenky, blechy, štěnice, aj.)
  • proti roztočům

Proč jej použít?
  • rychlé hubení hmyzu a roztočů
  • obsahuje 2 účinné látky, které díky svému působení se navzájem doplňují a poskytují vynikající hubící účinnost
  • na ošetřeném povrchu účinkuje i několik dnů (preventivní ošetření)
  • aplikace v interiéru a exteriéru

Jak jej použít?
  • Aplikujte v interiéru a exteriéru (byt, garáž, stan,karavan,zahrada, pergola, aj.).
  • postřik přímo na hmyz
  • preventivní ošetření míst výskytu škůdců (kolem oken, do štěrbin, aj.).


Parametry:

Balení: 400 ml
Web plodina: Byty, Létající a lezoucí, Mravenec, Štěnice, Šváb, Technické plochy, Venkovní plochy, Vosa
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.): Hubení
Web Skupina produktů: Skupina Biocidy
Přírodní: ne
Ekologický: ne
Mechanický: ne
Chemický: ano

Vše k produktu

Vše k produktu

 

Komentáře k výrobku

Komentáře k výrobku

Vkládání komentářů je povoleno pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.

Zadejte své přihlašovací údaje: